MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่ง / กรอบแนวทาง
  บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2566
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคปีงบประมาณ 2565
  บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคปีงบประมาณ 2565
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้มมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  ข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  นโยบายของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานประจำปี 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานประจำปี 2566 ลิ้งหน้าเว็บไชต์
  ข้อมูลการติดต่อประสานงาน
  ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  ประกาสสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาร พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

 MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  บันทึกข้อความคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศ
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  บันทึกข้อความการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน