MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่ง / กรอบแนวทาง
  บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2564
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคปีงบประมาณ 2564
  บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคปีงบประมาณ 2564
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้มมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  ข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  นโยบายของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานประจำปี 2565
  ข้อมูลการติดต่อประสานงาน
  ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  ประกาสสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาร พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

 MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
  หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  บันทึกข้อความคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศ
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  บันทึกข้อความการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2

  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3

  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4

  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

 MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาสที่ 3
ประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก
ประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก ไตรมาสที่ 3
หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก
หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก ไตรมาสที่ 3
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้มมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 6 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักาาพยาบาลข้าราชการ

บันทึกข้อความลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หนังสือแจ้งเวียน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ภาพกิจกรรมกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายนาตามสิทธิสวัสดิการ
บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  บันทึกข้อความขอความเห็นชอบและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
  บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รอบ 6
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
  บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
  ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
  บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
  บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
  ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการให้และรับสินบน
  แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานประจำปี 2565
  หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG
  แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม
  รายชื่อสมาชิกชมรม
  สรุปกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานการ่สงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

 MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4
Print Screen รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาส 4
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน