ทะเบียนผู้ประกอบการร้านชำ
สรุปจำนวนร้านชำจำหน่ายอาหารสด ป้ายทอง (F.S) ปี 52
คำสั่งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอพิชัย ปี 2561
คู่มืองาน คบส.
คู่มือการปฏิบัติงาน Pimary GMP
คู่มือการตรวจสอบเผ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ของ รพ.สต.
คู่มือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คู่มือการขออนุญาติเปิดสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
คู่มือระบบการป้องกันและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลัก
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile For Food Safety)
รายงานผลการสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561