EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้มมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1. ข้อมูลผู้บริหาร
  2. นโยบายของผู้บริหาร
  3. โครงสร้างหน่วยงาน
  4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
  5. กฎหมายที่เกียวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  6. ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564
  7. ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน
  8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  9. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  10. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
  13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
  14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การจิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปี
  ผลการดำเนินการตามแผนการจักซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบฯ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
  หนังสือจัดสรรงบประมาณ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ
  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
    ไตรมาสที่ 1 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
    ไตรมาสที่ 2 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
    ไตรมาสที่ 3 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
    ไตรมาสที่ 4 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     

 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และระดับดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และระดับดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์ ไตรมาสที่ 3
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 3
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   

 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

บันทึกข้อความลงนามขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณกลุ่มกฏหมาย ปี 2564 และรขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
บันทึกำข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
สรุปรายงานการอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
ภาพประกอบการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   

 EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน

 EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน)
  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2564
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 3)
  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   

 EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชทับซ้อน

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บันทึกข้อความรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ภาพประกอบการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   

 EB22 หน่วยงานมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการอบรมเพื่อให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
บันทึกข้อความรายงานการอบรมเพื่อให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
ภาพประกอบการอบรมเพื่อให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   

 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน