EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1.1 หนังสือสั่งการให้ดำเนินงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  1.2 หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  1.3 หนังสือขออนุญาตนำเอกสารผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  2.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  3.2 รูปการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไชต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS
   

 EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงาน
  - โปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2563
  - โปรดลงนามในคำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA)
  - ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใส่ในการบริหาร
  - ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารประกาศ และการกำหนดมาตการ กลไก และการวางระบบในการดำเนินการ ฯ
2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2563"
  - ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
  - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงาน
  - ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกลการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผุ้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ
  - กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  3.1 มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
          - รายงานการดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์
          - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
          - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงาน)
          - หนังสือแจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
          - คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
          - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ
          - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
          - รูปการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
          - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการฯ
          - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
          - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
          - รูปการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2563
  3.3 มีการป้องกันผุ้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
          - แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          - ขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)
          - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
          - รูปการเผยแพร่การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1) เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทสของกรมบัญชีกลาง (ภายถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
  - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000.- บาท
  - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000.- บาท ไตรมาส 3
  - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000.- บาท ไตรมาส 4
2) เอกสารการเผยแพร่ในช่อทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัยชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
  - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
  - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด ไตรมาส 3
  - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด ไตรมาส 4
3) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไชต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS
   
   
   

 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1) บันทึกข้อคาวมรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 และขออนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
  1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
  11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - รูปการเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
4) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไชต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS
   

 EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
  - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.)
   
2) โครงการ
  - โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
   
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม
  - รายงานผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัย ปี 2563
   
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  - ภาพถ่ายประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิชัย จังหวัดอตุรดิตถ์ ประเด็นอาหารปลอดภัย
   
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.)
   
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - Print Screen การเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ

 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
  - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.)
   
2) โครงการ
  - โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
   
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม
  - รายงานผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัย ปี 2563
   
4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
  - แผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 2563
   
5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  - ภาพถ่ายประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิชัย จังหวัดอตุรดิตถ์ ประเด็นอาหารปลอดภัย
   
6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ
  - รายงานผลการดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.)
   
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - Print Screen การเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ

 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
  - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.)
   
2) โครงการ
  - โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
   
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม
  - รายละเอียดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพิชัย
   
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  - ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพิชัย ปี 2563 ครั้งที่ 3
   
5) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ
  - รายงานผลการดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพิชัยปี 2563
   
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - Print Screen การกําหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพ่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความรายงาน
- หนังสือแต่งตั้งคระทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรค
  - ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรค ไตรมาส 4
2) คำสั่งหรือมาตรการ
  - แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไชต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
3) รายานผลการกำกับติดตาม
  - รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานฯและปัญหาอุปสรรค
  - รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานฯและปัญหาอุปสรรค ไตรมาส 3
 

- รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานฯและปัญหาอุปสรรค ไตรมาส 4

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ไตรมาส4
  - Print Screen การกําหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
  - Print Screen การกําหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 4
5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนมั่วไป พร้อมทั่งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข หรือไม่
 
   

 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
  - หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ปี 2563
   
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
   
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
   
4) รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
  - รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย

 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  - หนังสือขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัยปีงบประมาณ 2562
   
2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)
  - สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนประจำปีงบประมาณ ปี 2562
   
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
   

 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

1) การกำกับติตตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  - บันทึกข้อความขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ไตรมาส 1-2
  - บันทึกข้อความขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ไตรมาส 3
  - บันทึกข้อความขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ไตรมาส 4
2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  - แบบสรุปการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
  - แบบสรุปการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
  - แบบสรุปการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
  - แบบกรอกข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
   

 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
   
2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย เรื่อง มาตรการกลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสำฤทธิ์ต่ำ
   
3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  - กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
   
4) หลักฐานการประชุมซี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
  - รายงานการประชุมชี้แจงเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ฯ
   
5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  - หนังสือกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
   
6) รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  - รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่า
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  - Print Screen การกําหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปติงานต่ํา

<<EB1- EB13>>

<<EB14 - EB26>>