การส่งเสริมคุณธรรมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน
  ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
    คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ที่ 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
     
 
  ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566