สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเมือง เพชรแบน
สาธารณสุขอำเภอพิชัย

นายณรงค์ชัย สุขเณร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
-งานนิเทศ/ติดตาม และประเมินผล
-งานงบลงทุนและงบค่าเสื่อม
-งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA)
-งานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)
-งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(ด้านการติดตามกองทุนฯ,แผนงบค่าเสื่อม)
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานสรุปผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและพนักงาน
  กระทรวงสาธารณสุข
-งานนโยบายเร่งด่วน
-งานควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการ (PCC,Primary care cluster,รพ.สต.ติดดาว,HA)     
-งานมาตรฐานการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ(IC)และห้องปฏิบัติการ(LAB)
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางอุ่นใจ พิมพา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานบริหารทั่วไป
-งานการเจ้าหน้าที่และทรัพยากรบุคคล 
-งานนิติการ
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
-งานสรุปผลสมรรถนะของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและพนักงาน
  และกระทรวงสาธารณสุข
-งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
-งานประกันสังคม ,พรบ.ผู้ประสบภัย
-งานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
-งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
-งานตรวจสุขภาพประจำปี
-งานองค์กรคุณธรรม
-งานจิตอาสา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นายนิราศ ปานช่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
-งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
-งานสาธารณสุขมูลฐานและตำบลจัดการสุขภาพ
-งานบุหรี่และแอลกอฮอล์
-งานยาเสพติด กิจกรรม To Be Number One การติดตามการรักษา/ฟื้นฟู
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการเจรจาไกล่เกลี่ย ทางด้านบริการสาธารณสุข
-งานกฎหมายสาธารณสุข (พรบ.สาธารณสุข)
-วัดส่งเสริมสุขภาพ
-งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Healthy Workplace และงานกิจกรรม ๕ ส.
-งานสถานประกอบการสุรา สถานประกอบการด้านสุขภาพและการจัดระเบียบทางสังคม
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                


นายธนภูมิ ศรีอุทัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
-งานอาชีวอนามัย
-งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
-งานประกอบโรคศิลปะกำกับตรวจสอบคุณภาพสถานพยาบาล/เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพและสถานประกอบการร้านยา
-งานดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
-งานเภสัชสาธารณสุข
-งานสุขาภิบาลอาหารและงานพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                


นายศรายุทธ เปี้ยจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
-งานระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรค
-งานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)
-งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-งานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
-งานโรคเอดส์
-งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ 
-งานป้องกันวัณโรคและโรคเรื้อน  
-โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และไข้หวัดใหญ่
-งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
-งานอำเภอควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง
-งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-งานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและอนุบาลปลอดโรค
-งานควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARIC)
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางอมรา ศรีตนไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานอนามัยแม่และเด็ก
-งานพัฒนาการเด็ก
-งานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
-งานอนามัยวัยเจริญพันธุ์
-งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
-งานวางแผนครอบครัว
-งานโภชนาการ
-งานอนามัยโรงเรียน
-งานสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพและชมรมสร้างสุขภาพผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มวัย
-งานสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
-งานองค์กรไร้พุง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย        


นางสาวปัทมา ยอดยิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
-งานทันตสาธารณสุข
-งานสุขภาพจิต
-งานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC)
-งานสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว./หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
-งานอุบัติเหตุ อุบัติภัยและงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
-งานบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ(EMS)
-งานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
-งานจัดหน่วยปฐมพยาบาลและการบริจาคโลหิต
-งานเด็กจมน้ำ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวอังคณา วัฒนรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานบริหารเงินบำรุงของหน่วยบริการ
-งานการเงินและบัญชีในส่วนของเงินบำรุง (สสอ.และรพ.สต.)
-งาน Winspeed
-งานตรวจสอบภายใน
-งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
-งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
-งานพัฒนาปรับปรุง ตรวจสอบแก้ไขระบบรายงานทางด้านการเงินและบัญชี
-งานการเงินและบัญชี(ตรวจสอบ รพ.สต.)  
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                                       


นางสาวอภิชลดา ทาวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
-ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-งานโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไปของแต่ละฝ่าย
-งานรับรองเงินเดือน
-งานสำรวจบุคลากร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง
-งานพัสดุในส่วนของหน่วยบริการ (สสอ.และรพ.สต.)
-งานระเบียนและทะเบียนคุมวันลา
-งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการฯต่างๆ
-งานควบคุมภายใน
-งานรับรองสิทธิ อสม.(กรณีเจ็บป่วย)
-งานประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นายกฤษฏา นาคธูป
พนักงานพิมพ์

หน้าที่รับผิดชอบ
-งานทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
-งาน รับ-จ่าย หนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือทั่วไป
-งานเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
-งานบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
-งานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (๔๓ แฟ้ม)
-งานดูแล บำรุงรักษาระบบ Hardware Software
-งานรับรองสิทธิอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (กรณีเจ็บป่วย)
-งานตรวจสอบวันลา เจ้าหน้าที่./ลูกจ้าง
-งานประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย