สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2482 เดิมเรียกว่า สถานีอนามัยอำเภอ ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้ทรงสูง
เปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เรื่อยมา ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัยอาคารหลังเก่าเริ่มชำรุด ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นอาคาร 2 ชั้นดังปัจจุบัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามลำดับดังนี้
ลำดับ
รายชื่อ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายกริช วรินทรีย์  
2
นายประสพ อินนาคกูล  
3
นายสมบูรณ์ วิรัชวงษ์  
4
นายทองอยู่ อยู่ยิ่ง พ.ศ.25 - 2544
5
นายสมศักดิ์ ม่วงศรีเมืองดี พ.ศ.2544 - 2546
6
นายชาญชัย เหล็กคำ พ.ศ.2547 - 2548
7
นายสมชาย ทองกระสัน พ.ศ.2548 - 2560
8
นายเมือง เพชรแบน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน