แผนที่ อำเภอพิชัย
ผู้บริหารของหน่วยงาน
นโยบายของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม MOPH
นโยบายและยุทธศาสตร์ คปสอ.พิชัย
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฯ 2564
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
การแบ่งส่วนราชการ
การส่งเสริมคุณธรรมภายใน
สถานีอนามัยคลองละมุง
สถานีอนามัยบ้านโคน
สถานีอนามัยบ้านหม้อ
สถานีอนามัยนาอิน
สถานีอนามัยนายาง
สถานีอนามัยพญาแมน
สถานีอนามัยท่ามะเฟือง
สถานีอนามัยคอรุม
สถานีอนามัยบึงท่ายวน
::โปรแกรมผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า::
หน่วยบริการ
เบอร์ Tel
โทรสาร
สสอ.พิชัย (055)421074 (055)421782
สอ.นายาง (055)822385 (055)822385
สอ.ไร่อ้อย (055)402081 (055)402081
สอ.ท่ามะเฟือง (055)484208 (055)484208
สอ.พญาแมน (055)455174 (055)455174
สอ.นาอิน (055)402084 (055)402084
สอ.บึงท่ายวน (055)402085 (055)402085
สอ.ท่าสัก (055)496000 (055)496000
สอ.บ้านโคน (055)455058 (055)455058
สอ.บ้านดารา (055)496006 (055)496006
สอ.บ้านเกาะ (055)820555 (055)820555
สอ.บ้านหม้อ (055)456426 (055)456426
สอ.คอรุม (055)831021 (055)831021
สอ.คลองละมุง (055)402082 (055)402082
สถิติผู้เข้าชม
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 00000

ที่เข้าชม webpage
Webstats4U

 

 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่องสถาพ 2566
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 28 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกองทุนแม่ 25 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ALLTEN 25 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1
กิจกรรมจิตอาสาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
ประกาศ! เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
ประกาศ! รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีปีงบประมาณ 2566
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

คำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ อื่นๆ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนด้านสาธารณสุข
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องเร้องเรียน
คู่มืองกระบวนการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนด้านสาธารณสุข (อสม.)
ประกาศข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

การใช้ยาลดความอ้วน
อย่างถูกวิธี
ความรู้เรื่องปรุงอาหาร
และน้ำมันทอดซ้ำ
ฉลากเครื่องสำอางน่ารู้
อันตรายจากสารฟอกขาว
อันตรายจากสารเร่งเนื้อแดง
ไดเอท ง่ายๆ สไตล์ สาวญี่ปุ่น